DANOS PATRIMONIAIS

TODO RISCO - DANOS MATERIAIS

FLOTA DE VEHÍCULOS

OBXECTOS DE ARTE

 1. Ver mais

  Continente e contido bens mobles e inmobles Mobiliario e maquinaria Existencias Rotura de cristais e rótulos Roubo e espoliación Danos estéticos Incendio Gastos de extinción e salvamento Danos por roubo Gastos de desbarre e extracción de lodos Equipos electrónicos Avaría de maquinaria Gastos de desentullo Espoliación transportadores de fondos Danos eléctricos Danos por auga Danos a bens en curso de reconversión ou reforma, construción e/ou montaxe Gastos de reposición de arquivos, títulos, valores, moldes, matrices, planos e deseños Obtención de permisos e licenzas

 1. Ver mais

  Turismos
  Maquinaria Industrial
  Embarcacións

 1. Ver mais

  Obras
  Obxectos de arte